Právne informácie

Spoločnosť Duo Clinic, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cintorínska 3/b, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 147606/B, IČO: 53 139 321 (ďalej len „Duo Clinic“ alebo „spoločnosť“).

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.duoclinic.sk (ďalej len „internetová stránka“) je spoločnosť Duo Clinic. Obsah tejto stránky je chránený autorským právom spoločnosti Duo Clinic. Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke a jej obsahu je spoločnosť.

Informácie na tejto stránke sú poskytované iba pre všeobecné informačné účely a nezakladajú právne ani akékoľvek iné poradenstvo. Na túto stránku možno odkazovať, resp. poskytnúť link iba pre všeobecné informačné účely a získania potrebných informácií o spoločnosti a poliklinike Duo Clinic, ktoré prevádzkuje spoločnosť. Duo Clinic si vyhradzuje právo kedykoľvek vyžiadať odstránenie akéhokoľvek odkazu alebo linku na túto stránku.

Spoločnosť Duo Clinic vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila správnosť a korektnosť informácií na tejto internetovej stránke a odkazoch tu uvedených. Napriek tomu, s ohľadom na charakter tohto média a riziko porušenia dát, Duo Clinic nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie alebo spoľahnutie sa na informácie a odkazy uvedené na tejto stránke, rovnako ani za funkčnosť internetovej stránky.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky spoločnosti Duo Clinic alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky, jej obsahu alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Spoločnosť Duo Clinic nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Spoločnosť tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.